dcsimg

Záruka

Na uplatnenie nárokov, vyplývajúcich zo záruky platia v zásade naše aktuálne záručné podmienky.

Záruka Bosch

(stav 01. 01. 2010)

CST/berger je značkou firmy Robert Bosch GmbH. Všetky meracie prístroje značky CST/berger sú starostlivo kontrolované, testované a podliehajú prísnym kontrolám firmy Bosch na zaručenie kvality. Firma Bosch preto poskytuje na meracie prístroje značky CST/berger záruku. Nároky kupujúceho na odstránenie porúch, vyplývajúce z kúpnej zmluvy s predávajúcim, ako i zákonné práva, nie sú touto zárukou obmedzené. Na tieto meracie prístroje poskytujeme záruku podľa nasledujúcich podmienok:

1. Záruku poskytujeme podľa nasledujúcich pravidiel (č. 2 – 7), bezplatným odstránením nedostatkov meracieho prístroja, ktoré preukázateľne vznikli v rámci záručnej lehoty, chybou materiálu alebo chybou pri výrobe.

2. Záručná lehota je 12 mesiacov na líniové a bodové lasery a 24 mesiacov na ostatné laserové prístroje, meracie kolieska, magnetické vyhľadávacie prístroje a optické meracie a nivelačné prístroje. Záruka začína plynúť dňom predaja výrobku prvému konečnému odberateľovi. Rozhodujúci je dátum na originálnom doklade o kúpe.

3. Záruka sa nevzťahuje:

  • Časti podliehajúce opotrebovaniu v dôsledku používania alebo iného prirodzeného opotrebovania, ako aj nedostatky meracieho prístroja, spôsobené používaním alebo iným prirodzeným opotrebovaním.
  • Nedostatky meracieho prístroja spôsobené nedodržaním pokynov na obsluhu a používanie, používaním, ktoré nie je v súlade s určením, mimoriadnymi podmienkami v prostredí, nevyhovujúcimi podmienkami prevádzky, preťažením alebo nesprávnou údržbou či starostlivosťou.
  • Nedostatky meracieho prístroja spôsobené použitím príslušenstva, doplnkov alebo náhradných dielov, ktoré nie sú originálnymi dielmi značky Bosch.
  • Meracie prístroje, na ktorých boli vykonané zmeny, úpravy alebo doplnenie.
  • Nepatrné odchýlky od požadovaných vlastností, ktoré nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu a použiteľnosť meracieho prístroja.

4. Odstránenie nami uznaného nedostatku, ktorý spadá do rozsahu povinností vyplývajúcich zo záruky, sa vykonáva tým spôsobom, že podľa nášho výberu chybný merací prístroj bezplatne opravíme alebo vymeníme za bezchybný merací prístroj (prípadne aj za nasledujúci model). Vymenené meracie prístroje alebo časti prechádzajú do vlastníctva našej firmy.

5. Nároky, vyplývajúce zo záruky, sa musia uplatniť v priebehu platnosti záručnej lehoty. Na to je potrebné reklamovaný prístroj spolu s originálnym dokladom o kúpe - ktorý musí obsahovať údaj o dátume kúpy a typové označenie výrobku - odovzdať alebo odoslať v nerozobratom stave predajcovi alebo autorizovanému servisnému stredisku, uvedenému v návode na používanie. Čiastočne alebo úplne rozobraté prístroje sa nemôžu odovzdať alebo odoslať ako záručný prípad. Ak kupujúci merací prístroj predajcovi alebo autorizovanému servisnému stredisku odosiela, znáša náklady spojené s prepravou a riziko prepravy kupujúci.

6. Na iné nároky, ako je právo na odstránenie nedostatkov na meracom prístroji, ktoré je uvedené v týchto záručných podmienkach, sa naša záruka nevzťahuje.

7. Úkonmi záručného plnenia sa nepredlžuje ani neobnovuje záručná lehota na merací prístroj.

Vyššie uvedené záruky platia pre meracie prístroje zakúpené a používané v Európe. Na túto záruku sa vzťahuje nemecké právo s vylúčením Dohody spojených národov o dohodách o medzinárodnom nákupe tovaru (CISG).

ROBERT BOSCH GMBH

CST/berger

Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

70745 Leinfelden-Echterdingen

Bundesrepublik Deutschland

Na začiatok stránky

Imprint

© Robert Bosch GmbH