Systemet stöder inte längre din webbläsare.
Prova någon av de här:

Garanti

Våra aktuella garantivillkor gäller vid all hantering av garantiåtaganden.

Bosch produktgaranti

(version 2010-01-01)

Varumärket CST/berger ägs av Robert Bosch GmbH. Samtliga CST/berger-mätinstrument kontrolleras och provas noggrant och genomgår sträng Bosch-kvalitetssäkring. Bosch lämnar därför garanti på CST/berger-mätinstrument. Köparens skadeanspråk via köpeavtalet med säljaren samt lagstadgade rättigheter begränsas inte av garantin. På mätinstrumenten lämnar vi garanti enligt följande villkor:

1. Vi lämnar garanti i enlighet med följande regler (nr 2 - 7) i form av kostnadsfritt felåtgärdande av mätinstrumentet för material- och tillverkningsfel som bevisligen inträffat under garantitiden.

2. Garantitiden är 12 månader för linje- och punktlasrar och 24 månader för övriga laserinstrument, mäthjul, metalldetektorer samt optiska mätinstrument och avvägare. Garantitiden börjar vid köpet från första detaljist. Datumet på originalkvittot gäller.

3. Garantin omfattar inte:

  • Delar som slits naturligt vid användning eller på annat sätt eller fel på mätinstrumentet som beror på naturligt slitage vid användning eller annan naturlig förslitning.
  • Fel på mätinstrument som beror på att givna anvisningar inte blivit följda, ej avsedd användning, otillåten driftmiljö, överbelastning eller bristande underhåll eller skötsel.
  • Fel på mätinstrument som beror på att du använt tillbehör, kompletteringar eller reservdelar som inte är Bosch originaldelar.
  • Mätinstrument som blivit ändrade eller kompletterade.
  • Mindre avvikelser från avsedd anvädning som inte har någon avgörande inverkan på mätinstrumentets värde eller användbarhet.

4. Garantiåtgärd av konstaterade fel går till på så sätt att vi antingen reparerar mätinstrumentet kostnadsfritt eller ersätter det med ett felfritt mätinstrument (ev. även en efterföljande modell). Utbytta mätinstrument eller delar övergår till vår ägo.

5. Garantin ska tas i anspråk under garantitiden. Du måste kunna visa upp eller skicka in kvitto för mätinstrumentet på det säljställe där du köpt det eller till den kundtjänst som anges i bruksanvisningen. På kvittot ska inköpsdatum och produktbeteckning klart framgå. Helt eller delvis demonterade mätinstrument går inte att lämna in eller skicka som garantiärende. Om du som köpare väljer att skicka mätinstrumentet till säljstället eller kundtjänst, så får du ta transportkostnaden och -risken.

6. Garantin utesluter alla andra anspråk än den rätt till felåtgärd av mätinstrumentet som garantivillkoren anger.

7. Garantiåtagandena varken förlänger eller förnyar garantitiden för mätinstrumentet.

Garantierna ovan gäller för mätinstrument som köpts inom EU och som används där. Garantin gäller enligt tysk rätt med undantag för FN:s överenskommelse om avtal för internationella varuköp (CISG).

ROBERT BOSCH GMBH

CST/berger

Affärsområde elverktyg

DE-70745 Leinfelden-Echterdingen

Tyskland

Till sidans början


Kontakt

© Robert Bosch GmbH