dcsimg
Twoja przeglądarka nie jest już niestety obsługiwana.
Wypróbuj jedną z poniższych przeglądarek:

Gwarancja

Gwarancje są realizowane zgodnie z naszymi aktualnymi warunkami gwarancji.

Gwarancja Bosch

(Stan na dzień 01.01.2010)

CST/berger jest marką należącą do Robert Bosch GmbH. Wszystkie przyrządy pomiarowe CST/berger są starannie sprawdzane, testowane i podlegają surowym kontrolom w celu zagwarantowania ich jak najwyższej jakości. Dlatego Bosch udziela gwarancji na przyrządy pomiarowe CST/berger. Gwarancja producenta nie ogranicza prawa reklamacji z tytułu zawarcia umowy kupna ze sprzedawcą ani ustawowych przepisów w tym zakresie. Na ww. przyrządy pomiarowe udzielamy gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Zgodnie z następującymi postanowieniami (pkt. 2 – 7) udzielamy gwarancji polegającej na bezpłatnym usunięciu usterek przyrządu pomiarowego, będących wynikiem stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych ew. błędów produkcyjnych.

2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy w przypadku laserów liniowych i punktowych oraz 24 miesiące w przypadku wszystkich przyrządów laserowych, drogomierzy, wykrywaczy magnetometrycznych oraz optycznych przyrządów pomiarowych i niwelatorów. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku data na oryginalnym dowodzie zakupu.

3. Gwarancją nie są objęte:

  • Części podlegające zużyciu na skutek eksploatacji przyrządu pomiarowego lub naturalnego zużycia oraz wady związane z eksploatacją lub naturalnym zużyciem przyrządu pomiarowego.
  • Usterki powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania przyrządu pomiarowego, odbiegających od normalnych warunków naturalnych i atmosferycznych, niewłaściwych warunków eksploatacji, przeciążenia lub zaniedbań w zakresie konserwacji przyrządu pomiarowego.
  • Usterki przyrządu pomiarowego spowodowane przez stosowanie niewłaściwego osprzętu, akcesoriów pomocniczych lub części zamiennych nie będących oryginalnymi częściami Bosch.
  • Przyrządy pomiarowe, przy których dokonano zmian lub uzupełnień.
  • Niewielkie odchylenia od normy, nieistotne z punktu widzenia wartości i przydatności przyrządu pomiarowego.

4. Usunięcie uznanej przez nas wady objętej gwarancją następuje w drodze bezpłatnej naprawy uszkodzonego przyrządu pomiarowego lub też wymiany na przyrząd pomiarowy pozbawiony wad (ew. kolejny model danego przyrządu). Wymieniony przyrząd pomiarowy lub jego części przechodzą tym samym na naszą własność.

5. Roszczenie gwarancyjne musi zostać zgłoszone w okresie obowiązywania gwarancji. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego następuje poprzez dostarczenie lub nadesłanie do sprzedawcy lub serwisu wymienionego w instrukcji obsługi uszkodzonego przyrządu pomiarowego wraz z oryginalnym dowodem zakupu zawierającym datę transakcji oraz nazwę i oznaczenie produktu. Przyrządy pomiarowe częściowo lub całkowicie zdemontowane nie będą uznane za podlegające gwarancji. W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy przekazać przyrząd pomiarowy do punktu sprzedaży lub przesłać na koszt i ryzyko odbiorcy do Serwisu Centralnego Bosch.

6. Udzielona przez nas gwarancja nie uzasadnia innych roszczeń poza wymienionym w warunkach gwarancji prawem do usunięcia wady przyrządu pomiarowego.

7. Wykonane świadczenia gwarancyjne nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem gwarancji.

Powyższe warunki gwarancji obowiązują dla przyrządów pomiarowych sprzedawanych i użytkowanych na terenie Europy. Gwarancja jest udzielana w zgodzie z obowiązującym w Niemczech prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Robert Bosch Sp. z o.o.

CST/berger

Dział Elektronarzędzi

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Do początku strony


Warunki korzystania

© Robert Bosch GmbH